Βεβαιώσεις & Πτυχία Αγγλικών

Cambridge University

Αντιστοιχεί στο επίπεδο  B 2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.   
Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χειριστούν τις βασικές δομές της Αγγλικής γλώσσας με αρκετή σιγουριά, επιδεικνύοντας ευρεία γνώση λεξιλογίου και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολλές κοινωνικές περιστάσεις.
Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό θεωρείται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις δομές των Αγγλικών με ευκολία και άνεση. 
Στο επίπεδο αυτό, οι μαθητές θεωρείται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις περισσότερες περιστάσεις που μπορούν να προκύψουν σε αγγλόφωνη χώρα, σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο καθώς και στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Πρόκειται για εξετάσεις μεγάλων απαιτήσεων που απευθύνονται σε μαθητές που έχουν φτάσει σε υψηλό επίπεδο γλωσσικής ικανότητας και μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σχεδόν σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό πλαίσιο της Αγγλικής γλώσσας.

1.       First Certificate in English (F.C.E.)

Η εξέταση για το  First Certificate in English   (ευρέως γνωστή ως LOWER ) είναι αυτή με τις περισσότερες συμμετοχές από όλες τις εξετάσεις του  Cambridge ESOL .

2.       Certificate in Advanced English (C.A.E.)

Το  Certificate in Advanced English  (Advanced) αντιστοιχεί στο επίπεδο  C 1 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. 

Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται περίπου δύο επιπλέον έτη αφού περάσουν στις εξετάσεις του  FCE  προκειμένου να επιτύχουν και σε αυτό το επίπεδο.

3.       Certificate of Proficiency in English (C.P.E.)

Το Certificate of Proficiency in English (Proficiency) αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. 

Συνήθως απαιτείται ένα ακόμη έτος μετά το CAE.

Πηγή: http://www.cambridgeenglish.org